OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky VízaTravel.sk, Vedený v registri ObU v Bratislave č. OŽP-A/2010/27229-6
 
Zmluvný vzťah, úkony
My, VízaTravel.sk, s.r.o. vykonávame všetky naše dodávky a služby výlučne na základe týchto našich všeobecných obchodných podmienok. Odmietame všetky im obsahovo protirečiace, súčasné alebo budúce obchodné podmienky zákazníka. Naše obchodné podmienky neplatia pri dodávkach a službách vo vzťahu k spotrebiteľom.
Služby nami ponúkané za odplatu zahŕňajú všetky úkony nevyhnutné pre získanie víz od zahraničných zastupiteľstiev a/alebo iných úradov, ako aj pre získanie overení, apostilov a ďalších potvrdení, avšak len pokiaľ sa tieto úkony nedotýkajú zvrchovanosti štátov a nepredstavujú právne poradenstvo. Nakoľko rozhodnutie o udelení víz/vystavení overenia spadá výlučne do kompetencií zahraničných zastupiteľstiev alebo príslušných úradov, nezaväzujeme sa k žiadnemu úspešnému výsledku, nech by mal byť dosiahnutý akýmkoľvek spôsobom. Naše služby sa považujú za úplne vykonané prevzatím listiny opatrenej vízami alebo opatrenej overením/apostilom/potvrdením od veľvyslanectva alebo úradu a dopravením tejto listiny zákazníkovi, prípadne odovzdaním listiny prepravcovi určenému zákazníkom. Miestom plnenia našich dodávok a služieb je Bratislava.
Povinnosť dodávky alebo plnenia voči zákazníkovi vzniká až naším výslovným prijatím objednávky zákazníka. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku vykonanú zákazníkom, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 
Ceny a platobné podmienky
Odmena za naše služby, ako aj za náklady na prepravu, sa spravuje cenníkom platným v čase splnenia služby, a to aj v prípade, že tak nebolo osobitne dohodnuté. Navyše je zákazník povinný zaplatiť všetky nami vynaložené a inak vyúčtované poplatky za udelenie víz, overení, apostilov a/alebo iných potvrdení. Ak nebolo dohodnuté inak, sme oprávnení vybrať od zákazníka čiastku, ktorú má zákazník zaplatiť, prostredníctvom zaslania predmetných listín zákazníkovi na dobierku. Povinnosť zákazníka uhradiť odmenu za nami vykonané úkony nastupuje aj v prípade, že nebude vyhovené žiadosti o udelenie víz a/alebo overenia/apostilu/iného potvrdenia.
 
Zodpovednosť
Všetky z rozsahu objednávky vyplývajúce dodávky a služby vykonávame s riadnou obchodnou starostlivosťou. Za vydané informácie a rady nenesieme zodpovednosť. Pokiaľ budeme zákazníkom poverení voľbou konkrétneho prepravcu, zaniká naša zodpovednosť dokázateľným odovzdaním dokumentu (dokumentov) zákazníkom určenému prepravcovi. Na žiadosť zákazníka postúpime akékoľvek nám voči prepravcovi prináležiace nároky zákazníkovi. V každom prípade zodpovedáme výlučne za škody, ktoré spôsobíme hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne. Naša zodpovednosť za náhodu a/alebo ľahkú nedbanlivosť je v každom prípade vylúčená. Nezávisle na uvedenom je v každom prípade vylúčená naša zodpovednosť za ušlý zisk, následné (sekundárne) škody, nepriame (sprostredkované) škody a straty v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Zodpovednosť vo vzťahu k spotrebiteľovi za škody na veciach, ktoré zákazník používa prevažne na svoje podnikanie, je vylúčená. Naša celková zodpovednosť v jednotlivých obchodných vzťahoch, nech by vznikla z akéhokoľvek titulu, je čo do výšky obmedzená výškou odmeny za naše služby v danom obchodnom vzťahu.
 
Rozhodné právo, príslušnosť súdov
Pre vzťahy spravujúce sa týmito obchodnými podmienkami platí slovenské právo, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. Použitie obchodného práva OSN je vylúčené. Pre všetky spory v súvislosti so vznikom a účinnosťou zmluvy a/alebo s plnením zmluvných povinností sú v prvom stupni príslušné vecne príslušné súdy v Bratislave.
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
VízaTravel.sk, s.r.o. týmto prehlasuje, že pracuje len v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov podľa zákona 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/ 2014 Z.z.
 
VízaTravel.sk, s.r.o. - VOP platia v ich aktuálnom znení na webovej stránke www.vizatravel.sk